Pembrolizumab v prvem redu zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma pri bolnikih, ki niso primerni za zdravljenje s cisplatinom

Dobra polovica bolnikov z napredovalim urotelijskim karcinomom ne more prejeti standardnega zdravljenja s cisplatinom bodisi zaradi okvare ledvic, slabe zmogljivosti ali drugih sočasnih bolezni. Pembrolizumab je protitelo proti receptorju za programirano celično smrt-1 (PD-1), izraženem v mnogih tumorjih. Njegovo učinkovitost so že dokazali v drugem redu zdravljenja bolnikov z napredovalim urotelijskim karcinomom, pri katerih je pembrolizumab podaljšal skupno preživetje v primerjavi s kemoterapijo. Namen raziskave KEYNOTE-052, ki še vedno poteka, je bil oceniti učinkovitost in varnost pembrolizumaba v prvem redu zdravljenja lokalno napredovalega in neoperabilnega ali razsejanega urotelijskega karcinoma pri bolnikih, ki niso primerni za zdravljenje s cisplatinom.

 

Načrt raziskave

Ta multicentrična raziskava 2. faze z eno opazovano skupino je zajela bolnike z napredovalim urotelijskim karcinomom, ki še niso prejeli sistemske kemoterapije in niso bili primerni za zdravljenje s cisplatinom. Dovoljena je bila predhodna predoperativna ali dopolnilna kemoterapija, če jo je bolnik prejel več kot 12 mesecev pred ponovitvijo bolezni. Bolniki so vsake 3 tedne prejeli 200 mg pembrolizumaba intravensko. Ob vstopu v raziskavo so v biopsijskih vzorcih tumorja določili odstotek tumorskih in vnetnih celic z izraženim ligandom za PD-1 (PD-L1). Glavni opazovani parameter v raziskavi je bil objektivni odgovor na zdravljenje (delež bolnikov, ki so dosegli popolni ali delni odgovor glede na merila RECIST, verzija 1.1) v celotni opazovani populaciji in glede na izraženost PD-L1 v tumorju.

 

Rezultati

V raziskavo so vključili 374 bolnikov, od katerih jih je 370 prejelo vsaj en odmerek pembrolizumaba. Povprečna starost bolnikov je bila 74 let, 77 % je bilo moških, 19 % bolnikov je imelo primarni tumor v zgornjih sečilih, 85 % bolnikov je imelo ob vstopu v raziskavo visceralne zasevke, pri 49 % bolnikov je bila ledvična okvara razlog za izogibanje cisplatinu.

 

Mediani čas sledenja bolnikov je bil 5 mesecev. Objektivni odgovor na zdravljenje so zabeležili pri 89 (24 %) bolnikov (pri 5 % popolni in pri 19 % delni odgovor), 78 % odgovorov na zdravljenje je trajalo vsaj 6 mesecev. Bolniki so odgovorili na zdravljenje ne glede na starost, telesno zmogljivost, lokacijo primarnega tumorja, lokacijo zasevkov ter razlog za izogibanje cisplatinu. Mediano preživetje do napredovanja bolezni je trajalo 2 meseca, 6-mesečno skupno preživetje je bilo 67-odstotno. Med 110 bolniki, ki so imeli vsaj 10-odstotno izražen PD-L1, jih je 42 (38 %) odgovorilo na zdravljenje s pembrolizumabom, odgovorili pa so tudi bolniki s slabše izraženim PD-L1, vendar v manjšem deležu.

 

Najpogostejši z zdravljenjem povezani neželeni dogodki 3. ali 4. stopnje so bili: utrujenost (pri 2 % bolnikov), povečana aktivnost alkalne fosfataze, kolitis in mišična oslabelost (pri 1 % bolnikov). Pri 36 (10 %) bolnikov so zabeležili resne z zdravljenjem povezane neželene dogodke. Skupno je umrlo 18 bolnikov, eno smrt so pripisali zdravljenju.

 

Sklep

Raziskava KEYNOTE-052 je potrdila protitumorsko delovanje pembrolizumaba v prvem redu zdravljenja bolnikov z napredovalim urotelijskim karcinomom, ki niso primerni za zdravljenje s cisplatinom. Bolniki, med katerimi je bil velik delež starostnikov ter takšnih s sočasnimi boleznimi, so zdravljenje relativno dobro prenašali. Nadaljnje podatke o učinkovitosti in varnosti pembrolizumaba v prvem redu zdravljenja urotelijskega karcinoma bo prinesla raziskava 3. faze (KEYNOTE-361), ki že poteka.

 

Vir:

Balar AV, Castellano D, O'Donnell PH, et al. First-line pembrolizumab in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and unresectable or metastatic urothelial cancer (KEYNOTE-052): a multicentre, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol 2017; 18: 1483-92.